Offerte aanvragen

Service en garantie

Voor alle garantie geldt dat bij: onbedoeld of ondeskundig gebruik, blootstelling aan extreme omstandigheden,
reparaties of reparatiepogingen door niet JK geautoriseerde personen, de garantie komt te vervallen.
Op Arbeid kan er voor na de 1/2 jaar garantie periode een service contract worden afgesloten.

Garantie in jaren

Arbeid

9% Complete1/2 jaar

Aansluitematerialen

40% Complete2 jaar

Verdeler pomp

25% Complete2 jaar

Verdeler appendages

40% Complete5 jaar

JK RVS Verdelerelementen

90% Complete25 jaar

JK Flextube Verwarmingsbuis

100% Complete50 jaar

Gevolgschade JK Flextube

75% Complete15 jaar

JK Electronica (OPC en Thermostaten)

40% Complete2 jaar

Naast de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn de installatievoorwaarden van JK vloerverwarming van toepassing. De installatievoorwaarden dienen vooraf bij de klant bekend te zijn zodat deze de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen kan treffen. Indien er aan deze voorwaarden niet wordt voldaan dan behoud JK vloerverwarming zich het recht toe om van de installatie af te zien en/of kosten in rekening te brengen.

1) De ruimte waar de vloerverwarming aangelegd moet worden dient vrij van meubilair en andere obstakels te zijn (b.v. drempels).

2) Monteurs van JK vloerverwarming moeten zonder belemmeringen van derden hun werkzaamheden uit kunnen voeren.

3) De vloer dient droog en uitgehard te zijn.

4) De vloer moet vlak en egaal zijn. Als er geëgaliseerd moet worden dan dient dit te gebeuren voordat de vloerverwarming wordt aangebracht (houdt hierbij rekening met de droogtijd).

5) Als de vloerverwarming wordt ingeslepen dan dient er een “normale” afwerk- of afdekvloer aanwezig te zijn, b.v. cement of anhydriet (geen tegels, plavuizen of betonvloer).

6) Indien bekend is dat er zich leidingen in de dekvloer bevinden dan dient dit aan de monteur van JK vloerverwarming aangegeven te worden.

7) Als er zich geen leidingen in de afwerkvloer bevinden dan is een afwerkvloer van 15 mm voldoende. Bevinden er zich leidingen in de afwerkvloer dan moet er minimaal 15 mm dekvloer boven de leidingen aanwezig zijn, als dit niet bekend is dan dient dit bij de monteur van JK vloerverwarming kenbaar gemaakt te worden. (N.B. volgens het bouwbesluit dient er een minimale dekking van 20 mm te zijn, helaas wordt deze regel niet altijd gehanteerd).

8) Mochten er (ondanks alle voorzorgsmaatregelen) tijdens het inslijpen, boren, hak- en breekwerk etc. lekkages ontstaan aan CV- of waterleidingen dan worden deze door JK vloerverwarming gerepareerd. Beschadigingen aan overige in de dekvloer aanwezige leidingen dienen door de klant zelf gerepareerd te laten worden.

9) In de woning dienen minimaal 2 elektra groepen aanwezig te zijn. Tijdens het inslijpen van de vloerverwarming mogen er geen andere zware huishoudelijke apparaten in gebruik zijn, zoals: drogers, wasmachines, afwasmachines, elektrische ovens, elektrische kookplaten, elektrische kachels, boilers, strijkbouten etc. Aan te raden is om (kwetsbare) apparatuur los te koppelen van het elektriciteitsnet. Beschadigingen of uitval van apparatuur als gevolg van stroomonderbreking of uitval is niet voor rekening van JK vloerverwarming. Te denken valt hierbij aan o.a. computers (bestanden), elektronica, inhoud van koelkasten of vriezers etc. De klant dient er zelf voor te zorgen dat apparatuur na beëindiging van de werkzaamheden van JK vloerverwarming weer aangesloten wordt op het elektriciteitsnet. Voor het uitvoeren van inslijpwerkzaamheden gaan wij uit van een degelijke elektriciteitsinstallatie en groepenkast. Indien de groepenkast is voorzien van smeltzekeringen dan dient de klant zelf te zorgen voor enkele reserve exemplaren. Voor het eventueel vervangen van (hoofd) zekeringen is JK vloerverwarming niet aansprakelijk.

10) Indien er sprake is van werkzaamheden op een etage dan dient er een lift of bouwlift aanwezig te zijn om machines omhoog en omlaag te brengen (i.v.m. Arbo bepalingen).

11) Bij aansluitingen vanuit de kruipruimte dient deze droog, begaanbaar en vrij van obstakels te zijn.

12) De plaatsing van de verdeler moet technisch redelijkerwijs mogelijk zijn en wordt in overleg bepaald.
- Afstand onderkant verdeler tot vloer minimaal 20 cm.
- Afstand boven de verdeler minimaal 15 cm.
- Afmetingen van de verdeler zijn afhankelijk van het aantal groepen.
- Verdeler mag niet in de meterkast geplaatst worden (voorschriften).
- Verdeler kan niet onder het niveau van vloerverwarming geplaatst worden (i.v.m. ontluchtingsproblemen).

13) De verdeler dient op dezelfde etage als de vloerverwarming geplaatst te kunnen worden.

14) De verdeler moet binnen een straal van 2 meter van de te verwarmen vloer geplaatst kunnen worden

15) De vloerverwarmingsbuizen dienen vanaf de verdeler direct in de vloer geslepen dan wel geboord te kunnen worden. in vloerverwarming

16) De aansluiting van de verdeler op de verwarmingsinstallatie dient mogelijk te zijn d.m.v. aftakking van een 15 mm of 22 mm cv-buis binnen een straal van 3 meter. De aansluiting kan gemaakt worden:
a. direct vanuit de ruimte waar de verdeler geplaatst wordt
b. vanuit de kruipruimte d.m.v. boren door de vloer
c. vanuit een ruimte direct grenzend aan de ruimte waar de verdeler geplaatst wordt d.m.v. boren door de muur
d. door een combinatie van a, b of c

17) Bij installaties vanaf 7-groepen dient er daar waar de verdeler geplaatst moet worden, een 22 mm cv-aansluiting aanwezig te zijn.

18) Voor de elektrische aansluiting van de verdeler dient er een geaard stopcontact aangebracht te worden (binnen een straal van ± 0,5 meter van de verdeler). Dit mag ook na het installeren van de vloerverwarming gebeuren. Hier dient de klant zelf voor te zorgen.

19) De vloerverwarmingsinstallatie dient d.m.v. de verwarmingsinstallatie op druk gebracht te kunnen worden i.v.m. controle op werking en lekkages.

20) Voor de afvoer van slijpstof, rest- en verpakkingsmateriaal dient de klant te zorgen.

21) Hoewel monteurs van JK vloerverwarming er alles aan doen om netjes, secuur en veilig te werken, dient er wel in ogenschouw te worden genomen dat er veelal met zwaar materiaal gewerkt wordt. Eventuele beschadigingen (schade) als gevolg van transport van materiaal, slijp-, boor-, hak- en breekwerkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor de aanleg en/of aansluiting van het vloerverwarmingssysteem vallen niet onder de aansprakelijkheid van JK vloerverwarming. Kwetsbare plekken dienen door de klant te worden beschermd of verwijderd (b.v. deuren, kozijnen, drempels, afgewerkte muren, keukenkasten). Aanbevolen wordt om pas na het installeren van de vloerverwarming dit soort zaken af te werken of te installeren. Indien er sparingen aangebracht moeten worden in afgewerkte muren, vloeren, plafonds, kasten etc. dan dient de klant dit zelf te verzorgen. Of te accepteren dat deze zaken na de werkzaamheden van JK vloerverwarming mogelijk opnieuw dienen te worden afgewerkt.

22) De door JK vloerverwarming gemonteerde leidingen in o.a. kruipruimtes worden ongeïsoleerd opgeleverd. Indien gewenst dient de klant zelf te zorgen voor de isolatie hiervan.

23) Tijdens de werkzaamheden van JK vloerverwarming wordt het pand als bouwplaats beschouwd. Het betreden hiervan is voor eigen risico (ook voor de klant). De klant dient er voor te zorgen dat derden die het pand betreden hiervan op de hoogte zijn.

24) Op de dag van leveren dient de klant aanwezig te zijn ter keuring van de installatie en ondertekening van de \werkopdracht.

25) Indien er niet aan deze installatievoorwaarden voldaan kan worden dan dient hierover ruimschoots voor levering contact met JK vloerverwarming opgenomen te worden.

26) Meerwerk en/of extra kosten worden door ons in rekening gebracht.

Bekijk onze installatievoorwaarden